یکشنبه, 19 آذر 1402  

مقالات برگزیده در مجله علوم ایران (با اعتبار JCR) چاپ خواهد شد.

ارسال مقالات تا تاریخ 7 آذرماه تمدید شده است.

کمیته برگزارکننده
کمیته علمی
منوی سایت
مهم

آخرین مهلت ارسال مقالات تاریخ 7 آذر ماه

برگزارکننده
قالب نگارش مقاله
حامیان علمی